Chăm sóc bệnh nhân có ý tưởng và hành vi tự sát

I/ ĐẶT VẤN ĐỀ: Từ thời rất xa xưa con người đã bị rối loạn khí sắc. Những nhà khảo cổ học đã tìm thấy những sọ người cổ bị khoan các lỗ nhằm giải thoát “những linh hồn của...