Hoạt động khám, chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam

Danh mục hoạt động khám, chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện như sau: 1. Khám chứng nhận sức khỏe tâm thần Khám chứng nhận sức khỏe bổ sung hồ sơ kết hôn; Khám chứng nhận sức khỏe bổ sung hồ...

Hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú tại các tuyến cơ sở

Hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú được triển khai trên 18 huyện/thị xã/thành phố với 244 xã/phường/thị trấn, bao gồm những nội dung sau:  Hoạt động quản lý hồ sơ bện...