Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

Tải tập tin BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019 (Click)

Bảng điểm kiểm tra bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019

Ban hành kèm theo Quyết định 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 về ban hành các nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện. Tải tập tin BẢNG KIỂM TRA BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (Click)

Kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện Tâm thần Quảng Nam năm 2018

     I. TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN Tổng số tiêu chí được áp dụng đánh giá: 78 tiêu chí. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 94%. Tổng số điểm của...

Thông báo hoạt động website bệnh viện

Để đáp ứng yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Bệnh viện đến với bệnh nhân và thân nhân. Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam mở website cung cấp đầy đủ các thông tin cần...