Bảng điểm kiểm tra bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019

Ban hành kèm theo Quyết định 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 về ban hành các nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện.

Tải tập tin BẢNG KIỂM TRA BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (Click)