Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-BVTT ngày 22/4/2020 tổ chức thực hiện tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam với mục đích:

– Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố có hại tại nơi làm việc nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đoàn thể, cán bộ viên chức và người lao động trong công tác cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, đảm bảo tính mạng người lao động.

– Thúc đẩy các chương trình, hoạt động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, Kế hoạch 549/KH-BYT ngày 06/6/2014 của Bộ Y tế về việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác AT,VSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, các văn bản hướng dẫn thi hành của UBND tỉnh và của Sở Y tế Quảng Nam.

Theo đó, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 diễn ra từ ngày 01/5/2020 đến ngày 31/5/2020 với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” và dự kiến tổng kết, báo cáo trước ngày 06/5/2020. Các hoạt động chính tổ chức trong tháng hành động gồm:

– Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phát động tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam;

– Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về an toàn, vệ sinh lao động gắn với chủ đề của tháng hành động;

– Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về an toàn, vệ sinh lao động;

– Hưởng ứng, thực hiện các hoạt động trong tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 như tổ chức, tham gia tập huấn, tọa đàm, huấn luyện, hội thi … về chủ đề an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, chăm sóc sức khỏe cán bộ viên chức và người lao động, quan trắc môi trường lao động, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng bệnh viện xanh – sạch – đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa …

Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 tổ chức thực hiện tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam với yêu cầu các hoạt động phải phong phú, thiết thực, có hiệu quả phù hợp với điều kiện lao động, làm việc tại bệnh viện; huy động sự tham gia, phối hợp của các tổ chức đoàn thể, Tổ T3G và toàn bộ cán bộ viên chức, người lao động trong bệnh viện. Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến cán bộ viên chức và người lao động và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển toàn diện của Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam.

 

KHẨU HIỆU HƯỞNG ỨNG
Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020

  1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.
  2. Kiểm soát tốt các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc giúp phòng ngừa hiệu quả tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
  3. Cơ sở lao động và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.
  4. An toàn lao động để trở về bên gia đình.
  5. Chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
  6. Hãy sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đảm bảo chất lượng để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
  7. Nghĩ về an toàn và làm việc an toàn.
  8. Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của chính mình và đồng nghiệp.
  9. Cải thiện điều kiện làm việc vì sức khỏe, tính mạng và sự an toàn của người lao động.
  10. Phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp trong lao động, sản xuất là trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động./.

 

Huỳnh Thị Minh Phương/Phòng Tổ chức – Hành chính