Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại bệnh viện Tâm thần Quảng Nam năm 2018 – 2019