Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

Tải tập tin BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019 (Click)