Sở Y tế Quảng Nam cung cấp số điện thoại đường dây nóng của các thành viên Ban chỉ đạo và các bệnh viện có liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Sở Y tế Quảng Nam ban hành công văn số 342/SYT-NVY về cung cấp số điện thoại đường dây nóng của các thành viên trong Ban chỉ đạo và các bệnh viện có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Nhằm thuận tiện trong việc giải đáp các thắc mắc cũng như trao đổi thông tin, tư vấn cộng đồng về dịch bệnh Covid-19, Sở Y tế Quảng Nam cung cấp số điện thoại đường dây nóng của các thành viên trong Ban chỉ đạo và các bệnh viện có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, như sau: file đính kèm
Nguồn: Sở Y tế Quảng Nam